TENTOONSTELLING


Mijn nieuwe boek KAIROS wordt voorgesteld op 5 oktober 2024, 

van 15u tot 17u30, in de Andrieskapel in Maastricht. 

Stef van Bellingen, die de tekst in het boek verzorgde, zal de tentoonstelling openen. Een 30-tal grootformaatprints zijn er te zien.


Het gesigneerde boek, in een oplage van 250, is te koop voor €60;

een 30-tal boeken met een gesigneerde print voor €90. 


Kairos wordt uitgegeven door Lecturis (Eindhoven) en is gedrukt in tritoon op Munken Lynx Rough 300gr/m2, Munken Lynx 170 gr/m2, Takeo, Tela 80gr/m2.

 Het bevat 232 pagina’s met 88 zwart-witfoto’s. Het formaat is 240x320mm.

isbn/ean: 978-94-6226-519-6


Adres: 

Andriespoort 11, 6211WD, Maastricht (voorheen Achter de barakken 31)

Op loopafstand (10 min.) van het Fronten- of Sphinxparkeerterrein.

Info over de locatie vindt u ook op https://andrieskapel.nl


Openingstijden:

6 okt. van 15u tot 18u

10, 11, 13 okt. van 11u tot 18u

18, 19, 20 okt. van 11u tot 18u

Andere dagen na afspraak

Voor verdere informatie: 

theo@theoderksen.com, www.theoderksen.com

of 00 31 683 54 22 94 De Sint-Andrieskapel, ook Andrieskapel, is een voormalige kloosterkapel in de Nederlandse stad Maastricht. De gotische kapel uit circa 1435 was onderdeel van het in 1796 opgeheven Sint-Andriesklooster, een klooster voor vrouwelijke religieuzen. Vanaf circa 1950 is de Sint-Andrieskapel niet langer in gebruik als kerk en vervult het gebouw  andere functies. Sinds 1966 is de kapel een rijksmonument.

EXHIBITION


My latest book KAIROS is being presented on 5 October 2024, 

from 15.00 till 17.30, in the Andrieskapel in Maastricht. 

Stef van Bellingen, who wrote the accompanying text, will be opening the exhibition.  Some 30 large format prints will be on display at the venue.


The signed book, in an edition of 250, is on sale for €60;

 30 signed books with prints for €90. Kairos is published by Lecturis (Eindhoven) and printed in tritone on 

Munken Lynx Rough 300gr/m2, Munken Lynx 170 gr/m2, Takeo, Tela 80gr/m2.

It contains 232 pages with 88 black-and-white photos. The format is 240x320mm.

 isbn/ean: 978-94-6226-519-6


Address: 

Andriespoort 11, 6211WD, Maastricht

Within walking distance (10 min.) of the Fronten or Sphinx car park.

Info on the venue on https://andrieskapel.nl


Opening times:

6 Oct,  from 15 to 18 h.

10, 11, 13 Oct, from 11 to 18 h.

18, 19, 20 Oct, from 11 to 18 h.

Other days by appointment

Further information: 

theo@theoderksen.com

00 31 6 835 422 94


Sint-Andrieskapel, also Andrieskapel, is a former convent chapel in the Dutch city of Maastricht. The Gothic chapel from around 1435 was part of the Sint-Andriesklooster, a convent for women religious, which was dissolved in 1796. Since about 1950, the St. Andrew's Chapel is no longer used as a church and the building fulfills other functions. Since 1966, the chapel has been a national monument.

Selection

    KAIROS 

Het voortdurende nu  


“We turen allemaal wel naar de werkelijkheid, maar Theo Derksen leest erin. Als fotograaf trekt hij scheidslijnen in de ruimte en in de stroom van de tijd die door zijn denkbeeldig kader glijdt en geeft hij gewicht aan voorbijtrekkende gebeurtenissen. 

Derksen jaagt op een precies moment, op een kwalitatief ogenblik. Zijn jacht is een alert wachten tot het fenomeen tijd spontaan een aparte ontmoeting voor hem regisseert. In die ene tel worden zijn beelden met een klik op de camera geboren. 

Wat Derksens foto’s zo bijzonder maakt, is dat alles – zoals het leven zelf – vanuit het meest nietige vertrekt.”    KAIROS 

The Ongoing Moment


“We all observe the world around us, but Theo Derksen reads it.                 As a photographer he draws lines that divide space and interrupt the flow of time that passes through his imaginary frame. He grounds us in the moment, adding importance and meaning to passing events. 

Derksen is always on the lookout for a precise, a decisive moment. His quest involves wakeful waiting until time spontaneously arranges a special encounter with him. In a split second, with one click on the camera, his images are born. 

What makes Derksen’s pictures so unique is that everything – just like life itself – begins in the smallest of things.”


Stef Van Bellingen

2024OVER


Met een carrière van decennia heeft Derksen een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn vermogen om de essentie van het moment te vangen, gecombineerd met zijn kijk op de wereld, resulteerde in een bijzonder portfolio.  


Zijn boek Kairos markeert een belangrijke mijlpaal in dat oeuvre. Het is een verzameling van 88 zorgvuldig geselecteerde zwart-witfoto's uit het werk gemaakt op midden-formaatfilm vanaf 1997 tot en met 2006. De beelden zijn op diverse locaties genomen, waaronder China, India, de VS, het VK, Nederland, Duitsland, Italië, Mexico, Egypte, Roemenië, Thailand, Syrië en Rusland. Deze nooit eerder gepubliceerde collectie vertegenwoordigt niet alleen een artistieke keuze, maar ook een voor Derksen belangrijk moment: het is de laatste serie zwart-witfoto’s die hij in het analoge tijdperk maakte vόόr zijn overstap naar de digitale kleurfotografie. 


Zijn verkenning van de mogelijkheden van de digitale fotografie resulteerde in zijn eerste publicatie in kleur, Disneyfication. Dat boek, in 1999 door De Volkskrant verkozen tot een van de 10 beste Nederlandse fotoboeken, markeerde een nieuwe fase in zijn fotografische benadering. 


Theo Derksen volgde een 4-tal jaar bouwkunde, werkte enige tijd als planologisch tekenaar en studeerde daarna fotografie (MA) en audiovisuele vormgeving (MA) aan St. Joost in Breda. Hij begon zijn carrière als stagiair bij de gerenommeerde Magnumfotograaf Ernst Haas. Zijn werk kreeg al snel erkenning, nationaal en internationaal, wat resulteerde in tentoonstellingen, publicaties en prijzen zoals de Kodak Award en de Dunhill Award. Daarnaast ontving hij ondersteuning van o.a. Polaroid, Kodak, de Bibliothèque Nationale de France, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de Provincie Limburg en de stad Weert. Zijn werk is ook opgenomen in diverse collecties wereldwijd.


Naast zijn werk als fotograaf leverde Derksen een bijdrage aan het fotografieonderwijs. Gedurende 25 jaar, van 1990 tot 2015, was hij parttime hoofdvakdocent fotografie en docent onderzoek aan het Maastricht Institute of Arts waar hij ook deel uitmaakte van het management van de afdelingen Visuele Communicatie en Mediavormgeving & Technologie. Derksen was ook gasthoogleraar aan diverse Europese onderwijsinstellingen.

ABOUT


With a career spanning decades, Derksen has built up an impressive body of work. His ability to capture the essence of the moment, combined with his view of the world, resulted in an extraordinary portfolio.  


His book Kairos marks an important milestone in that oeuvre. It is a collection of 88 carefully selected black-and-white photographs from work shot on medium-format film from 1997 to 2006. The images were taken in a variety of locations, including China, India, the US, the UK, the Netherlands, Germany, Italy, Mexico, Egypt, Romania, Thailand, Syria and Russia. This never-before-published collection represents not only an artistic choice, but also an important moment for Derksen: it is the last series of black-and-white photographs he took in the analogue era before his switch to digital colour photography. 


His exploration of the possibilities of digital photography resulted in his first publication in colour, Disneyfication. That book, voted one of the 10 best Dutch photo books by De Volkskrant in 1999, marked a new phase in his photographic approach.


Theo Derksen studied architecture for about four years, worked as a planning draftsman for some time and then studied photography (MA) and audiovisual design (MA) at St. Joost in Breda. He started his career as an intern with the renowned Magnum photographer Ernst Haas. His work soon gained recognition, nationally and internationally, resulting in exhibitions, publications and awards such as the Kodak Award and the Dunhill Award. He also received support from Polaroid, Kodak, the Bibliothèque Nationale de France, the Amsterdam Fund for the Arts, the Province of Limburg and the city of Weert, among others. His work is also included in several collections worldwide.


Besides his work as a photographer, Derksen contributed to photography education. For 25 years, from 1990 to 2015, he was part-time principal photography and research lecturer at the Maastricht Institute of Arts where he was also part of the management of the Visual Communication and Media Design & Technology departments. Derksen was also a visiting professor at several European educational institutions.Afdrukken 


Alle afdrukken zijn gesigneerd en genummerd. Afgedrukt op 

Innova Fine Art Paper: glans, semi-glans of mat: 325 grms


3 verschillende formaten te koop

(verzendkosten niet inbegrepen):

  

 A3 (30x42 cm): 350 € (edition 1/5)


        A2 (42x 59.4 cm): 700 € ( edition 1/4)


  A1 (59.4x 84 cm): 1200 € (edition 1/3)


         A0 (84,1 x 118,9 cm): 1900 € (edition 1/2)


 Formaten met witte rand inbegrepen.

Andere formaten op aanvraag.


Bestellingen voor buiten Europa,

neem contact met me op voor verzending.Afbeeldingen van verschillende secties van de site die hier niet vermeld staan, kunnen ook besteld worden. Stuur me gewoon de afbeeldingslink (rechtsklik en kopieer link) of screenshot.


Lokaal ophalen in Maastricht of verzending. 


Er kunnen maximaal 3x A3-prints in één pakket worden verzonden.

Prints


All prints are signed and numbered. 

Innova Fine Art Paper: gloss, semigloss, matt. 325 grms


3 different sizes for sale (shipping not included): 


 A3 (30x42 cm): 350 € (edition 1/5)


        A2 (42x 59.4 cm): 700 € ( edition 1/4)


  A1 (59.4x 84 cm): 1200 € (edition 1/3)


         A0 (84,1 x 118,9 cm): 1900 € (edition 1/2)Sizes with white border included 

Others sizes on demand.


Other for outside of Europe, 

please contact me for shipping.Images from different sections of the site not listed here can be ordered as well, simply send me the image screenshot.


Local pick-up in Maastricht or shipping.

Up to 3x A3 prints can be shipped in one package. Het gesigneerde boek, in een oplage van 250, is te koop voor €60; 

een 30-tal boeken met een gesigneerde print voor €90. 


Kairos wordt uitgegeven door Lecturis (Eindhoven) en gedrukt in tritoon op Munken Lynx Rough 300gr/m2, Munken Lynx 170 gr/m2, Takeo, Tela 80gr/m2. Het bevat 232 pagina’s met 88 zwart-witfoto’s. Het formaat is 240x320mm.The signed book, in an edition of 250, is on sale for €60; 

a 30 book signed print for €90. 


Kairos is published by Lecturis (Eindhoven) and  printed in tritone on Munken Lynx Rough 300gr/m2, Munken Lynx 170 gr/m2, Takeo, Tela 80gr/m2. It contains 232 pages with

88 black-and-white photos. The size is 240x320mm.


isbn/ean: 978-94-6226-519-6

Residential

Apostelenpavé 63

6211 XJ  Maastricht 


Studio

Capucijnenstraat 21

6211 RN Maastricht0031 683 542 294